Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v tomto internetovém obchodě. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím tohoto internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje,že se seznámil s nákupním řádem jakož i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí, platných telefonních čísel a e-mailových adres. Po objednání zboží vám přijde na Vaši e-mailovou adresu potvrzení Vaší objednávky. Zboží, které si telefonicky popř. e-mailem nemůžeme ověřit, nebudeme odesílat.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny.
 • Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci tohoto internetového obchodu, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech a zasílání novinek.

Záruka a reklamace

 • Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil nebo zjistit měl po jeho převzetí. Je-li na zboží poskytnuta záruční doba, musí být reklamace uplatněna v této době. Nedodržení záruční lhůty má za následek zánik práva kupujícího na její uplatnění. Záruční lhůta je stanovena v souladu s občanským zákoníkem, a to 24 měsíců, pokud není uvedeno nebo sjednáno smluvními stranami jinak. Vždy je však nezbytné, aby kupující předložil doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu dodaného zboží mezi údaji na faktuře (dodacím listu) a skutečně dodaným zbožím, činí předkládací lhůta 2 dny. Oznámení o reklamaci je kupující povinen oznámit písemně. Prodávající v žádném případě neuznává záruku za vady, vzniklé nekvalifikovanou obsluhou, neodborným a nešetrným zácházením se zbožím, použitím a instalací, jež jsou v rozporu s pokyny výrobce. Záruka se rovněž nevztahuje na škody v důsledku živelných katastrof, násilného poškození, povětrnostních vlivů a v případech neoprávněného zásahu do zboží. Kupující je povinen zboží, jehož vady jsou uplatňovány, předat prodávajícímu za těchto podmínek: uvést jméno, adresu, soupis reklamovaného zboží s uvedením výrobních čísel, dodací resp. záruční list, veškerou dokumentaci poskytnutou kupujícímu při dodání zboží. Prodávající v žádném případě nepřebírá zodpovědnost za škody, vyplývající z provozu zboží, funkčních vlastností a škod způsobených neodborným používáním zboží, stejně jako škod, způsobených vnějšími vlivy, událostmi a chybnou manipulací. Reklamace bude vyřízena do třiceti dnů od jejího uplatnění u prodávajícího. 

  Adresy, na které je možné zaslat reklamované zboží: Reklamované zboží zasílejte na adresu uvedenou v kontaktech.

 • Poškozená zásilka: Jestliže jste zásilku převzali a zjistili, že je zboží poškozené z důvodu nevhodné manipulace při přepravě, neprodleně kontaktujte dopravce a zásilku u něj reklamujte. Reklamaci musí provést příjemce, nemůžeme ji vyřídit za Vás.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

 • Při nákupu přes internet můžete do 14 dnů vrátit zboží bez udání důvodu.  Zboží musí být nepoužívané a pokud možno v původním obalu, se všemi náležitostmi, záručním listem, návodem apod. Jako spotřebitel, který využije práva vrátit zboží do 14 dnů,  zákazník nese náklady spojené s vrácením zboží,  tedy za zaslání zboží zpět prodejci.
 • Vrácené zboží zašlete na adresu uvedenou v kontaktech. Výrobek by měl být, pokud možno, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím. Do balíčku přidejte také průvodní dopis (ten může být shodný s textem o odstoupení od Kupní smlouvy zaslaný emailem na adresu ) a kopii faktury. Doporučujeme Vám zásilku pojistit proti případnému poškození či ztrátě při přepravě. Neposílejte prosím balík na dobírku, takové zásilky nebudou převzaty.
 • Na vrácené zboží vystavíme dobropis, a částku v něm uvedenou Vám proplatíme v zákonné lhůtě (nejpozději do 30 dnů) na účet, který jste uvedli v průvodním textu dopisu.

Práva a povinnosti prodávajícího

 • Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v termínu uvedeném v objednávce a dodat na adresu kupujícího. Tato povinnost se však nevztahuje na objednávku, ze které je zřejmé či pravděpodobné, že kupující zboží odebere a platbu neprovede.
 • Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
 • Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 • Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku a to písemně na email: info@eleko.cz pokud nebyla ještě expedována, nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení.
 • Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.

Doprava zboží

 • Zboží dodáváme pouze na území ČR.
 • Zákazníkům je zboží zasíláno na dobírku balíkem  PPL.
 • Poštovné za objednané zboží je uvedeno v rekapitulaci objednávky.
 • Zákazník si může objednané zboží vyzvednout osobně na adrese Vavřinecká 277, Litoměřice a to v provozní době od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00.

Ochrana osobních údajů

 • Řídíme se předpisy zákona  o ochraně informací a osobních údajů. Prodávající nebude získané osobní údaje žádným způsobem předávat jiným osobám, které se neúčastní realizace objednávky. Vyhrazujeme si právo na změnu cen, designu a technických parametrů. Za tiskové chyby neručíme.

Závěrečná ustanovení

 • Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit mimosoudní cestou.
 •  Kupující může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce, kde naleznete informace o mimosoudním řešení sporů . Dříve než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, prodávající doporučuje kupujícímu využít kontakty na prodávajícího pro rychlejší a snažší vyřešení nastalé situace.
 
Košík je prázdný
Po - Pá: 8 - 16 hod.

Zákazník: nepřihlášen

Mapa stránek