Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v tomto internetovém obchodě. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím tohoto internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje,že se seznámil s nákupním řádem jakož i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí, platných telefonních čísel a e-mailových adres. Po objednání zboží vám přijde na Vaši e-mailovou adresu potvrzení Vaší objednávky.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny.
 • Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci tohoto internetového obchodu, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech a zasílání novinek.

Záruka a reklamace

 • Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil nebo zjistit měl po jeho převzetí. Je-li na zboží poskytnuta záruční doba, musí být reklamace uplatněna v této době. Nedodržení záruční lhůty má za následek zánik práva kupujícího na její uplatnění. Záruční lhůta je stanovena v souladu s občanským zákoníkem, a to 24 měsíců, pokud není uvedeno nebo sjednáno smluvními stranami jinak. Vždy je však nezbytné, aby kupující předložil doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu dodaného zboží mezi údaji na faktuře (dodacím listu) a skutečně dodaným zbožím, činí předkládací lhůta 2 dny. Oznámení o reklamaci je kupující povinen oznámit písemně. Prodávající v žádném případě neuznává záruku za vady, vzniklé nekvalifikovanou obsluhou, neodborným a nešetrným zácházením se zbožím, použitím a instalací, jež jsou v rozporu s pokyny výrobce. Záruka se rovněž nevztahuje na škody v důsledku živelných katastrof, násilného poškození, povětrnostních vlivů a v případech neoprávněného zásahu do zboží. Kupující je povinen zboží, jehož vady jsou uplatňovány, předat prodávajícímu za těchto podmínek: uvést jméno, adresu, soupis reklamovaného zboží s uvedením výrobních čísel, dodací resp. záruční list, veškerou dokumentaci poskytnutou kupujícímu při dodání zboží. Prodávající v žádném případě nepřebírá zodpovědnost za škody, vyplývající z provozu zboží, funkčních vlastností a škod způsobených neodborným používáním zboží, stejně jako škod, způsobených vnějšími vlivy, událostmi a chybnou manipulací. Reklamace bude vyřízena do třiceti dnů od jejího uplatnění u prodávajícího. 

  Adresy, na které je možné zaslat reklamované zboží: Reklamované zboží zasílejte na adresu uvedenou v kontaktech.

 Práva a povinnosti prodávajícího

 • Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku .
 • Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
 • Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 • Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku a to písemně na email: info@eleko.cz ..
 • Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.

Doprava zboží

         

 • Zákazník si může objednané zboží vyzvednout osobně na adrese Vavřinecká 277, Litoměřice a to v provozní době od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00.

Ochrana osobních údajů

 • Řídíme se předpisy zákona  o ochraně informací a osobních údajů. Prodávající nebude získané osobní údaje žádným způsobem předávat jiným osobám, které se neúčastní realizace objednávky. Vyhrazujeme si právo na změnu cen, designu a technických parametrů. Za tiskové chyby neručíme.

Závěrečná ustanovení

 • Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit mimosoudní cestou.
 •  Kupující může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce, kde naleznete informace o mimosoudním řešení sporů . Dříve než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, prodávající doporučuje kupujícímu využít kontakty na prodávajícího pro rychlejší a snažší vyřešení nastalé situace.
 
Košík je prázdný
Po - Pá: 8 - 16 hod.

Zákazník: nepřihlášen

Mapa stránek